print

Algemene voorwaarden Klop Verhuur

Algemene voorwaarden van Klop Verhuur B.V. ingaande per 1 november 2001.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Klop Verhuur BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
Opdrachtgever: de wederpartij van Klop Verhuur BV
Overeenkomst: de aan de rechtsbetrekking tussen Klop Verhuur BV en opdrachtgever ten grondslagliggende overeenkomst terzake o.m. huur, huurkoop, lease e.d.
Materieel: het door Klop Verhuur BV aan opdrachtgever op basis van de tussen partijen gesloten overeenkomst ter beschikking gestelde/geleverde materieel.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Klop Verhuur BV en een opdrachtgever waarop Klop Verhuur BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien meerdere personen zich als contractant verbinden zullen zij hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk zijn.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Klop Verhuur BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop– of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Klop Verhuur BV en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door Klop Verhuur BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Klop Verhuur BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder vervoers-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Klop Verhuur BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Klop Verhuur BV anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Klop Verhuur BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Onderwerp van de overeenkomst

4.1 Klop Verhuur BV verbindt zich tegenover opdrachtgever het nader te vermelden materieel, c.q. vermelde materieel aan opdrachtgever ter beschikking te stellen op basis van de door beide gesloten overeenkomst. Opdrachtgever verbindt zich dit materieel conform de overeenkomst te aanvaarden.

4.2 Het blijft aan Klop Verhuur BV voorbehouden, alleen materieel ter beschikking te stellen, dat op moment van de overeenkomst in haar magazijn te dien aanzien ter beschikking staat. Klop Verhuur BV streeft ernaar, het materieel aan de opdrachtgever te juister tijd ter beschikking te stellen. Deelleveringen zijn toegestaan. Het materieel wordt ongemonteerd geleverd. Klop Verhuur BV is niet aansprakelijk voor kosten of schade van opdrachtgever, voortvloeiende uit niet tijdige levering of deelleveringen door Klop Verhuur BV.

5. Tarief

5.1 Klop Verhuur BV heeft het recht het tarief aan te passen indien de kostprijs dit naar zijn mening noodzakelijk maakt. Een tariefsverhoging gaat in, twee weken nadat de verhoging schriftelijk aan opdrachtgever is gemeld. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien hij met de verhoging niet akkoord gaat, in welk geval hij het materieel onverwijld op zijn kosten aan Klop Verhuur BV zal overdragen.

5.2 Klop Verhuur BV behoudt zich het recht voor een bedrag voor emballage in rekening te brengen aan opdrachtgever, ook indien dit niet vermeld is in een offerte. Transportkosten, montagekosten en B.T.W. zijn niet inbegrepen in het tarief.

5.3 Het tarief voor het materieel is ingeval van verhuur gebaseerd op gebruik van het materieel gedurende ten hoogste 5 dagen per week en 8 uur per dag.

6. Contractstermijn

6.1 De termijn vangt aan op de in de overeenkomst vermelde datum of zoveel eerder als het materieel de opslag of het magazijn van Klop Verhuur BV heeft verlaten en eindigt op de dag van teruglevering op de opslag of het magazijn van Klop Verhuur BV.

6.2 Opdrachtgever is ook gedurende vakanties, erkende feestdagen, roostervrije dagen, regen en vorstverlet, of werkstaking de normale betaling verschuldigd, tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Ingeval van huur is de minimale huurtermijn vier weken. Indien het gehuurde materieel binnen vier weken wordt teruggebracht, wordt vier weken gefactureerd, mits schriftelijk geen andere minimale termijn of ander tarief is overeengekomen.

6.4 Klop Verhuur BV behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen termijn het contract niet te verlengen.

6.5 Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van Klop Verhuur BV alsmede de reparatietijd die het gevolg zijn van nalatigheid van opdrachtgever, worden als normale contractstijd beschouwd.

7. Aflevering en transport

7.1 Bij aflevering van het materieel dient dit door de opdrachtgever onverwijld op voltalligheid, kwaliteit en deugdelijkheid gecontroleerd te worden.

7.2 Indien de opdrachtgever eventuele gebreken niet binnen 2 dagen na ontvangst door opdrachtgever, schriftelijk aan Klop Verhuur BV mededeelt, geldt het materieel als voltallig en in goede orde geaccepteerd.

7.3 Het transport van het materieel, vanaf het magazijn van Klop Verhuur BV naar de plaats van bestemming van opdrachtgever, inclusief het laden en lossen komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

8. Gebruik

8.1 Het materieel mag alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het bestemd is en mag niet worden overbelast. Opdrachtgever draagt zorg voor het materieel en het goed functioneren daar- van alsook voor het goed functioneren van aanwezige beveiligingen op of aan het materieel.

8.2 Het materieel mag nimmer worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik en/of aanwezigheid enigerlei risico voor het materieel met zich meebrengt. Opdrachtgever dient verplaatsingen van het materieel terstond schriftelijk aan verhuurder te melden. Het is niet toegestaan het materieel Nederland uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klop Verhuur BV.

8.3 Klop Verhuur BV is bevoegd gedurende de contractstermijn de toestand van het materieel en de wijze waarop er mee gewerkt wordt te controleren. Opdrachtgever verleent reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Klop Verhuur BV of door deze aan te wijzen derden toegang tot het materieel.

9. Onderhoud

9.1 Opdrachtgever is verplicht het materieel goed te onderhouden en regelmatige controle uit te oefenen op o.a. oliepeil, koelwater, accu’s en daarmee gelijk te stellen onderhoud. Kosten van het materieel welke het gevolg zijn van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van Klop Verhuur BV, met dien verstande dat de kosten beperkt blijven tot het te vervangen onderdeel inclusief arbeidsloon. Indien de reparatietijd langer dan 1 dag is, wordt de contractstermijn gestopt tot de reparatie voltooid is. Mankementen dienen terstond aan Klop Verhuur BV te worden gemeld.

9.2 Opdrachtgever mag alleen reparaties laten uitvoeren met voorafgaande toestemming van Klop Verhuur BV en deze dienen te geschieden door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.

9.3 Klop Verhuur BV is gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen indien naar opdrachtgevers mening het materieel wordt verwaarloosd of ondeskundig wordt gebruikt c.q. indien opdrachtgever ondanks schriftelijke aanmaning van Klop Verhuur BV tot nakoming een of meer verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst/ algemene voorwaarden niet nakomt, e.e.a. als nader omschreven in artikel 12. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

10. Opzegging

10.1. Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.3. ev. terzake de minimale huurtermijn, kunnen beide partijen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van vijf werkdagen.

10.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Klop Verhuur BV recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Klop Verhuur BV zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaam- heden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

11. Teruglevering

11.1 Opdrachtgever is verplicht om na afloop van de contractstermijn het materieel, gereinigd en compleet terug te bezorgen bij Klop Verhuur BV, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. Bij het materieel dient overlegd te worden een gespecificeerde afleveringsbon voorzien van het getelde aantal retour geleverde goederen. Voorafgaande aan het transport dient opdrachtgever bij Klop Verhuur BV informatie in te winnen omtrent de openingstijden van haar opslag of magazijn, alsmede de gewenste plaats van teruglevering.

11.2. Als uitzondering op de in art. 11 lid 1 genoemde hoofdregel kan Klop Verhuur BV op verzoek van opdrachtgever bemiddelen in het retourtransport, danwel daarvoor zelf zorg dragen. In dat geval dient het materieel 3 werkdagen voor einde van de contractstermijn bij Klop Verhuur BV schriftelijk afgemeld te worden door de opdrachtgever. Het transport van opdrachtgever naar het magazijn van Klop Verhuur BV, inclusief het laden en lossen komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien Klop Verhuur BV dan wel de derde door welke omstandigheden ook niet in de gelegenheid is het materieel op de afgesproken dag op te halen, dient opdrachtgever het materieel in ieder geval als een goed huisvader te bewaren en verzekerd te houden.

11.3. Opdrachtgever heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reinigen, ondeskundig gebruik of daarmee gelijk te stellen zaken of de gevolgen daarvan, die nodig zijn om het materieel terug te brengen in de staat zoals het door opdrachtgever was ontvangen, komen voor rekening van opdrachtgever, ook indien deze zonder voorafgaande opgaaf aan opdrachtgever, zijn gemaakt.

11.4. Na retourontvangst in het magazijn van Klop Verhuur BV vindt inspectie en telling plaats van het materieel. Deze inspectie en telling van het materieel, in het magazijn van Klop Verhuur BV, wordt als enige juiste beschouwd. De hieruit voortkomende constateringen en aantallen zijn bindend voor de opdrachtgever.

11.5. Indien er eventueel teveel materieel retour gebracht is bij Klop Verhuur BV c.q. teveel is afgegeven aan Klop Verhuur BV, dan kan dat materieel binnen twee weken na schriftelijke melding door Klop Verhuur BV worden opgehaald bij het magazijn van Klop Verhuur BV. Na gedeeltelijke terugkomst van het materieel loopt het contract voor het restant door totdat het restant materieel ontvangen wordt bij het magazijn van Klop Verhuur BV.

11.6. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 11.1. genoemde verplichting, heeft Klop Verhuur BV het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door Klop Verhuur BV aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materieel blijft eigendom van Klop Verhuur BV, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.

12.2 Het is opdrachtgever is niet toegestaan het materieel aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klop Verhuur BV. Het is opdrachtgever niet toegestaan het materieel te vervreemden, te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren, noch zodanig te veranderen dat identificatie bemoeilijkt wordt.

12.3. Indien derden beslag leggen op door Klop Verhuur BV ter beschikking gesteld materieel danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht deze derden erop te wijzen, dat het materieel niet zijn eigendom is. Opdrachtgever dient terstond Klop Verhuur BV van een en ander in kennis te stellen.

12.4. Voor het geval Klop Verhuur BV haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Klop Verhuur BV of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar het materieel en de eigendommen van Klop Verhuur BV zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

13. Betaling en incassokosten

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Eventuele geschillen, ongeacht de strekking, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

13.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

13.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Klop Verhuur BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13.4. Klop Verhuur BV heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Klop Verhuur BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Klop Verhuur BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

13.5. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

13.6. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

13.7. Klop Verhuur BV heeft ten alle tijden het recht te verlangen, dat door de opdrachtgever op voor Klop Verhuur BV aanvaardbare wijze, met name door de afgifte van een onvoorwaardelijke bankgarantie, zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn uit de overeenkomst/algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen.

14. Verzekering en schade

14.1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal, verlies, vermissing, beschadiging, vandalisme, inbraak, brand, ontploffings- en waterschade etc. van het materieel. Dit geldt voor de periode tussen vertrek van het materieel en aankomst van het materieel bij het magazijn van Klop Verhuur BV. Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor schade toegebracht aan het materieel.

14.2. Opdrachtgever dient voor de in het voorgaande lid genoemde risico’s te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan Klop Verhuur BV ter inzage te geven. Het materieel is niet verzekerd door Klop Verhuur BV.

14.3. Schaden, voortvloeiden uit situaties genoemd onder artikel 14.1., dienen door opdrachtgever vergoed te worden aan Klop Verhuur BV. De hoogte van de schade is gelijk aan de vervangingswaarde van het materieel, indien en voorzover het materieel vermist is of indien en voorzover het materieel verloren is gegaan.

14.4. Klop Verhuur BV is niet aansprakelijk voor schaden en kosten op grond van verlate levering of verlaat ophalen van het materieel.

15. Garantie

15.1. Klop Verhuur garandeert dat het materieel bij aflevering voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

15.2. Klop Verhuur BV staat sowieso niet garant voor een gebrek dat is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Klop Verhuur BV, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het materieel of dit heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het materieel niet bestemd is.

15.3. Indien de door Klop Verhuur BV verstrekte garantie materieel betreft dat door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van het materieel ervoor wordt verstrekt.

16. Ontbinding

16.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9.3 is Klop Verhuur BV bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst Klop Verhuur BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

16.2. Voorts is Klop Verhuur BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Klop Verhuur BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Klop Verhuur BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

16.4. Klop Verhuur BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

17. Aansprakelijkheid

17.1. Indien door Klop Verhuur geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.

17.2. Indien Klop Verhuur BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de in een voorkomend geval mogelijk door de assuradeur van Klop Verhuur BV te verstrekken uitkering, althans tot maximaal dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klop Verhuur BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Klop Verhuur BV toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

17.4. Klop Verhuur BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

17.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Klop Verhuur BV of zijn ondergeschikten.

18. Overmacht

18.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klop Verhuur BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klop Verhuur BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.

18.3. Klop Verhuur BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Klop Verhuur BV zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5. Voorzoveel Klop Verhuur BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Klop Verhuur BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

19. Geschillen

19.1. De rechter in de vestigingsplaats van Klop Verhuur BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Klop Verhuur BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20. Toepasselijk recht

20.1. Op elke overeenkomst tussen Klop Verhuur BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

21. Vindplaats van de algemene voorwaarden

21.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30142901.